Get Adobe Flash player

 

ดร.กนกรัตน์  รัตนพันธุ์

หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม

บริการ

    

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ

คณะวิทย์-ประมง

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

     สาขาสิ่งแวดล้อม เริ่มมีหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรแรกที่เปิดรับนักศึกษา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรที่สองคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) และนอกจากนี้ทางสาขาสิ่งแวดล้อมยังมีแผนเปิดหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงขึ้น คือ ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักศึกษาในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ เปิดโอกาสให้ประชาชนไทยได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นเมื่อมีการประยุกต์ และการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

     ดังนั้นการจัดตั้งสาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับการศึกษาของประชาชนในภูมิภาค และเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศต่อไป