Get Adobe Flash player

 

ดร.กนกรัตน์  รัตนพันธุ์

หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม

บริการ

    

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ

คณะวิทย์-ประมง

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา
  1. นางสาววรรณวิภา  ไกรพิทยากร : หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม, ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
  2. ผศ.ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี : ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
  3. นายพรอุมา ไกรนรา : หน่วยพัฒนานักศึกษา
  4. นางสาวขวัญตา ตันติกำธน : หน่วยวิชาการและบริการวิชาการ
  5. ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น : หน่วยวิจัย
  6. นางสาวนุชนาฎ  นิลออ : ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, หน่วยห้องปฏิบัติการ
  7. นางกมลวรรณ โชติพันธ์ : หน่วยกิจการนักศึกษา (ฝึกงานภายใน/ฝึกงานภายนอก/ฝึกทักษะวิชาชีพ)
  8. นางสาวกันตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ : งานประกันคุณภาพ, งาน 5 ส
  9. นายเอนก สาวะอินทร์ : หน่วยวัสดุ/ครุภัณฑ์
  10. นางสาวเตือนใจ ปิยัง