Get Adobe Flash player

 

ดร.กนกรัตน์  รัตนพันธุ์

หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม

Languages

บริการ

    

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ

คณะวิทย์-ประมง

You are here

Home » หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ภาษาไทย) :

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ภาษาอังกฤษ) :

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :    หน่วยกิต

จุดเด่น :

 • การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การคัดแยกขยะ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานกับชุมชน โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม

การศึกษา :

 • การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพทางสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ คุณภาพดินขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เสียงและความสั่นสะเทือน อื่นๆ
 • การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาและน้ำดื่ม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน อื่นๆ
 • การศึกษาและวิจัยด้านพลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน การเปลี่ยนของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงาน เช่น พลังงานชีวมวล ไบโอก๊าซ เป็นต้น
 • การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการลด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ ทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
 • การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อื่นๆ

การประกอบอาชีพ : 

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เทศบาล อุตสาหกรรมจังหวัด อื่นๆ
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชน เช่น การควบคุมดูแลงานทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม อื่นๆ
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม อื่นๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น
 • อื่นๆ