Get Adobe Flash player

 

ดร.กนกรัตน์  รัตนพันธุ์

หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม

Languages

บริการ

    

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขเพื่อซาไก โดยได้รับบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง รองเท้า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปรับบริจาคในงานฉลองรัฐธรรมนูญจังหวัดตรัง ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง โดยเงินที่ได้จากการรับบริจาคนำไปซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอื่นๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่หมู่บ้านซาไก หมู่ที่ 1 บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เนื่องด้วยการจัดชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 นั้น ได้เห็นความเป็นอยู่ของเผ่าซาไก สภาพที่อยู่อาศัยไม่สมบูรณ์ ขาดแคลนข้าวสารเครื่องนุ่งห่ม เด็กๆ ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่ ทางชมรมจึงนำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษาร่วมกัน และสรุปได้ว่ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ จึงก่อให้เกิดกิจกรรม “แบ่งปันความสุขเพื่อซาไก” นั้นเอง ขอขอบพระคุณความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้นำของร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวซาไก อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล